top of page

Všeobecné obchodní podmínky
("Podmínky")

Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“) uzavřené mezi Bizon Courage Factory s.r.o., IČO: 052 34 751, se sídlem Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Poskytovatel“) a klientem blíže identifikovaným ve Smlouvě („Klient“). Jejich předmětem je úprava vzájemných práv a povinností mezi Poskytovatelem a Klientem využívajícím na základě Smlouvy služeb fitness centra – Bubalus Crossfit, adresa Přívozní 1054/2. Praha 7, 170 00 („Fitness centrum“), provozovaného Poskytovatelem.

 

Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou v délce trvání 1, 3, 6, nebo 12 měsíců. Klient je povinen plnit své platební a jiné povinnosti po celou dobu trvání Smlouvy, a to až do jejího řádného ukončení bez ohledu na to, zda čerpá služby či nikoli.

 

Práva a povinnosti vyplývající Klientovi ze Smlouvy jsou nepřenosné, nepřevoditelné a nepřechází na jeho právní nástupce. Klient se zavazuje neumožnit vstup jakékoli třetí osobě, která se neprokázala právem na vstup do Fitness centra.

 

Poplatek za užívání služeb Fitness centra je splatný při uzavření Smlouvy. Není-li poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy, je Klient povinen hradit další poplatky v měsíčních splátkách. V takovém případě jsou splátky splatné vždy nejpozději ke stejnému dni v měsíci, jako byl hrazen poplatek předchozí měsíc. Od tohoto data se odvíjí povinnost Klienta uhradit poplatek za služby dle Smlouvy a právo Poskytovatele neumožnit Klientovi vstup do Fitness centra za účelem využívání služeb dle Smlouvy, pokud nebude mít měsíční poplatek dle Smlouvy uhrazen. V případě absence včasné úhrady měsíčního poplatku za služby dle Smlouvy ze strany Klienta, bude omezeno právo Klienta rezervovat si místo na lekcích realizovaných ve Fitness centru Poskytovatelem, a to až do uhrazení měsíčního poplatku dle Smlouvy.

 

Poskytovatel je oprávněn odepřít Klientovi vstup do Fitness centra v případě prodlení s úhradou jakékoliv smluvní pokuty, poplatku za využívání služeb nebo kterékoli jeho splátky, a to až do doby uhrazení dlužné částky a nákladů za zaslání upomínky ve výši stanovené dle Smlouvy.

 

Klientovi, který uzavřel Smlouvu na dobu určitou v délce trvání alespoň 1 měsíce je při uzavření Smlouvy předán čip, který slouží k nepřetržitému vstupu do Fitness v době: Pondělí–pátek: 6:00 – 20:30, sobota, neděle: 8:00 – 20:00. Státní svátky: provozní doba bude upřesněna min. 1 týden před daným svátkem.

 

Ztrátu či krádež čipu je Klient povinen okamžitě nahlásit Poskytovateli, a to nejpozději do 3 dnů od zjištění této skutečnosti. Za vydání duplikátu čipu je Klient povinen zaplatit 150 Kč. Pro tyto účely Klient Poskytovateli při předání každého jednotlivého čipu uhradí částku dle platného ceníku za čipovou kartu.

 

Klient se na lekce realizované Poskytovatelem ve fitness centru a vedené Poskytovatelem určenou osobou, přihlašuje předem prostřednictvím webových stránek Poskytovatele uvedených ve Smlouvě. Klient je oprávněn se na vedenou lekci přihlásit bezprostředně před konáním lekce, nejpozději do zahájení lekce. Odhlásit se z lekce, na kterou je Klient přihlášen, je Klient povinen:

  • v případě ranních lekcích vedených od 6:00 do 9:00 nejpozději 9 hodin před konáním této lekce,

  • v případě lekcí vedených od 11:00 do 21:00 hod nejpozději 2 hodiny před konáním lekce.

 

Jestliže se Klient nedostaví na lekci, na kterou byl přihlášen, je, vyjma případů hodných zvláštního zřetele (především zdravotní či vážné osobní důvody), povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč. Takto vzniklá pohledávka Poskytovatele po Klientovi bude Klientovi známa z klientského portálu, kde má Klient založen účet, a bude splatná nejpozději při dalším měsíční platbě členství Klienta v souladu se Smlouvou.

 

V případě pochybností o totožnosti je Klient po vyzvání Poskytovatele, resp. jeho zaměstnanců, povinen předložit platný doklad totožnosti opatřený fotografií. Pokud Klient nepředloží takový doklad totožnosti, je Poskytovatel oprávněn odmítnout mu poskytnutí služeb dle Smlouvy, případně zadržet předložený čip.

 

Klient je povinen oznamovat Poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

 

Poskytovatel zasílá Klientovi veškeré písemnosti e-mailem jako preferovanou formou komunikace, případně na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde může Klient takový dokument převzít.

 

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Fitness centra či adresu Fitness centra bez vlivu na ostatní podmínky Smlouvy, pokud zůstává povaha služeb poskytovaných Fitness centrem nezměněna a poskytovaná služba naplňuje účelu Smlouvy.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 30. 10. 2023.

bottom of page